Zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej to kolejne, obok użytkowania, ograniczone prawo rzeczowe. Tradycyjnie zastaw może kojarzyć się z pożyczkami zaciąganymi w lombardach. Wówczas zabezpieczeniem jest rzecz oddana do dyspozycji udzielającego pożyczki. Współcześnie zastaw jest instytucją, którą można wykorzystywać na szeroką skalę. W obrocie gospodarczym często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakich sytuacjach spotykamy się z umownym prawem zastawu. W dzisiejszym wpisie postaramy się krótko omówić zastaw w kontekście akcji Prostej Spółki Akcyjnej. Powiemy o tym, jak wykorzystać tą dobrze znaną instytucję prawną w nowoczesnym obrocie gospodarczym.

Czym jest zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej?

Zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej to ograniczone prawo rzeczowe które obciąża akcje. Zależnie od treści ustanowionego zastawu zastawnik może w ograniczonym zakresie wykonywać prawa z zastawionych akcji. Może np. pobierać dywidendy albo wykonywać prawa korporacyjne z akcji. Treść prawa zastawu może być różna i jest zależna od woli umawiających się stron,. Jednak najważniejszym celem i sensem prawa zastawu dla wierzyciela jest uzyskanie zabezpieczenia na majątku dłużnika. To z niego wierzyciel będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w sytuacji, gdyby dłużnik nie chciał ich dobrowolnie spłacić. Co ważne, umowa Prostej Spółki Akcyjnej może zakazywać przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. Powyższe ograniczenie może być bardzo istotne tak dla akcjonariuszy jak również dla całej spółki. Uzasadnieniem dla ograniczenia możliwości oddania prawa głosu z akcji zastawnikowi lub użytkownikowi jest fakt, że zastawnik lub użytkownik mógłby wykonywać prawa głosu z akcji odmiennie, niż robiłby to akcjonariusz, któremu te prawa pierwotnie przysługują. Warunkiem wykonywania przez zastawnika prawa głosu z akcji obciążonych zastawem jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego do rejestru akcjonariuszy.

Zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej – jak go ustanowić

Ustanowienie zastawu na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej jest czynnością prawną, która dla swej ważności wymaga zachowania formy dokumentowej. Niezachowanie formy dokumentowej pociąga za sobą nieważność umowy zawartej w innej formie. Warto również wspomnieć, czym jest forma dokumentowa oświadczenia woli. Zgodnie z Artykułem 77(2)  Kodeksu cywilnego, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokument zaś jest nośnikiem informacji umożliwiający zapoznanie się z treścią informacji. Forma dokumentowa pozwala na łatwiejsze i szybsze zwieranie umów niż ma to miejsce w przypadku formy pisemne. Jednocześnie nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak ma to miejsce przy formie elektronicznej czynności prawnych.

Aby skutecznie ustanowić zastaw na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej należy również uzyskać wpis do rejestru akcjonariuszy. Wpis potwierdzający obciążenie akcji zastawem oraz zawierający wzmiankę o tym, czy zastawnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ograniczone prawo rzeczowe (zastaw) na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej powstaje z chwilą dokonania wpisu tego prawa do rejestru akcjonariuszy. Od tego momentu zastawnik uzyskuje wszelkie uprawnienia wynikające z przysługującego mu ograniczonego prawa rzeczowego.

Zastaw na akcjach – dobre zabezpieczenie dla finansowania dalszych projektów biznesowych

Ustanowienie zastawu na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej pozwala na zabezpieczenie udzielonej pożyczki lub kredytu na cennym i wartościowym aktywie. Posiadając akcje Prostej Spółki Akcyjnej możemy je wykorzystać jako prawo, na którym zostanie ustanowione zabezpieczenie spłaty zaciągniętych przez nas zobowiązań. W praktyce działalności gospodarczej bardzo często zdarza się tak, że przedsiębiorca potrzebuje środków finansowych na realizację kolejnych ambitnych projektów gospodarczych. W związku z tym poszukuje finansowania dłużnego, aby móc dalej działać. Instytucja zastawu na akcjach Prostej Spółki Akcyjnej daje możliwość łatwego zabezpieczenia wierzyciela, co z pewnością ułatwi pozyskanie finansowania dla nowych projektów.