Charakterystycznym elementem nowego typu spółki ma być to, że akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie mają związku z kapitałem akcyjnym. To z kolei decyduje o specyfice struktury majątkowej Prostej Spółki Akcyjnej.

Kapitał akcyjny – nowa konstrukcja w KSH

Zgodnie z art. 3002 § 3, który ma pojawić się w ustawie z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, dzięki planowanej nowelizacji, akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej. Nie stanowią więc części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Z tego wynika, że oczywiście wyrażają prawa członkowskie w spółce – prawa akcjonariuszy, ale nie stanowią one części kapitału akcyjnego. Wszelkie wkłady pieniężne i niepieniężne, które zostaną wniesione do spółki, zostaną natomiast przeznaczone na kapitał akcyjny, który stanie się nową kategorią kapitału własnego. Taka konstrukcja dotychczas nie występowała w żadnej ze spółek kapitałowych. Kapitałem akcyjnym Prostej Spółki Akcyjnej staną się rzeczywiście wniesione wkłady, a nie te, które akcjonariusze zadeklarowali w umowie spółki. Kapitał akcyjny należy zatem rozumieć jako kapitał podstawowy PSA w rozumieniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Oczywiście, zgodnie z planowaną regulacją, będzie miał on charakter symboliczny, ponieważ minimalna kwota kapitału akcyjnego wyniesie 1 złoty.

Specyfika kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej

Przy czym należy podkreślić, że kapitał akcyjny nie będzie stanowił drugiego kapitału zakładowego. Zgromadzone w nim środki należy bowiem brać pod uwagę przy ustalaniu nadwyżki bilansowej, którą będzie posiadała spółka. W praktyce zgromadzone środki będzie można wykorzystać w celu wypłaty akcjonariuszom dywidendy. Oczywiście pod warunkiem, że w ten sposób spółka nie utraci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Granicę w tym zakresie będzie stanowił próg 5 % sumy zobowiązań spółki, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Zmienny charakter kapitału akcyjnego

Konsekwencją takiego zmiennego charakteru kapitału akcyjnego jest to, że wskazywanie jego wysokości w umowie spółki będzie bezcelowe i wręcz niewskazane. Zresztą nakaz nieokreślania jego wysokości został wprost wskazany w planowanym art. 3003 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Ewentualna zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie będzie zatem stanowiła zmiany umowy spółki. Pod tym względem kapitał akcyjny można byłoby przyrównać do kapitału zapasowego. Jak bowiem wiadomo, jego wysokość też nie jest uwzględniana w umowie spółki. W zakresie wysokości kapitału akcyjnego i zmian w tym zakresie konieczne będzie tylko ujawnienie danych w rejestrze. Obowiązek ujawniania tych informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi ochronę dla wierzycieli. Będą oni mieli pewność, że nad rozporządzaniem środkami spółki będzie czuwał sąd rejestrowy.

Elastyczna struktura majątkowa Prostej Spółki Akcyjnej

Istotnym aspektem struktury majątkowej Prostej Spółki Akcyjnej jest również to, że istnienie akcji beznominałowych oraz kapitału akcyjnego, pozwoli uelastycznić tę strukturę. Stanie się ona bardziej praktyczna i zdolna do modyfikacji, niż ta, istniejąca w spółce z o.o. i spółce akcyjnej. Wygoda tej konstrukcji polega na tym, że akcjonariusze będą mogli swobodnie wycofywać wniesione wkłady. Dodatkowo akcje beznominałowe zapewnią zmniejszenie kosztów restrukturyzacji Prostej Spółki Akcyjnej, a także pozwolą na szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie całego procesu. Poza tym wszelkie czynności kapitalizacji spółki będą dużo prostsze.

W oczekiwaniu na zmiany

Specjaliści Kancelarii Adwokackiej Mateusz Kara i Biuro Rachunkowe TAXO już przygotowują ofertę dla przyszłych przedsiębiorców, startup’owców, którzy chcieliby skorzystać z konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej. Widzimy wiele zalet tego rozwiązania i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania na ten temat. Zapraszamy!