Prosta Spółka Akcyjna, która ma pojawić się w polskim systemie prawnym w 2020 roku, wprowadzi również specyficzną konstrukcję rejestru akcjonariuszy. Zapewniającego przejrzystość składu akcjonariatu, swobodny dostęp do informacji, a także bezpieczeństwo i pewność obrotu akcjami. Jak zatem będzie wyglądał rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej?

 

Rejestr a cyfryzacja

 

Prosta Spółka Akcyjna ma być wygodną, funkcjonalną i nowoczesną formą spółki. Właśnie dlatego mając na względzie postępującą cyfryzację, projekt Prostej Spółki Akcyjnej zakłada wprowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dzięki temu skład akcjonariatu będzie przejrzysty. Zresztą klarowność w tym zakresie jest częściowo realizacją postulatów, wyrażonych w prawie unijnym – między innymi w dyrektywie z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy notowanych na rynku regulowanym. Taka forma rejestru eliminuje też niepotrzebne koszty druku, przechowywania i transportowania dokumentów papierów wartościowych. Ograniczanie kosztów w tym zakresie jest szczególnie istotne w kontekście małych i nowych spółek.

 

Rezygnacja z formalizmu

 

Prosta Spółka Akcyjna ma stanowić odformalizowany typ osoby prawnej. Wszelkie regulacje w tym zakresie mają na celu redukcję obowiązków, ciążących na poszczególnych podmiotach, zaangażowanych w przedsięwzięcie. Założono zatem dość szeroki krąg podmiotów, uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, a także uproszczenie zasad dematerializacji akcji. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia rejestru będą po pierwsze podmioty, które na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.) mają uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, czyli między innymi domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, a po drugie notariusze, prowadzący kancelarie notarialne na terytorium Polski.

 

Jak prowadzić rejestr akcjonariuszy?

 

Podmioty, prowadzące rejestry akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej będą zobowiązane do zapewnienia zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji oraz do dokonywania wpisów zmian danych, zawartych w tym rejestrze. Wybór podmiotu, sprawującego opiekę nad rejestrem, będzie wymagał podjęcia stosownej uchwały walnego zgromadzenia. Z kolei, zawiązując spółkę, o tym fakcie będą decydowali sami akcjonariusze.

W kontekście rejestru, należy również wskazać na katalog informacji, które się w nim znajdą. Będą to w szczególności:

 1. dane o firmie,
 2. siedzibie i adresie spółki,
 3. oznaczenie sądu rejestrowego
 4. numer KRS,
 5. data zarejestrowania spółki
 6. data emisji akcji,
 7. seria i numer akcji,
 8. rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne, z nią związane,
 9. nazwiska i imiona akcjonariuszy, a także ich adresy zamieszkania i maile,
 10. ograniczenia, co do rozporządzania akcjami
 11. wzmianka o tym, czy akcje zostały pokryte w całości.

Oczywiście umowa spółki będzie mogła rozszerzyć katalog tych danych.  Rejestr akcjonariuszy będzie nadto jawny dla spółki i każdego akcjonariusza, a co za tym idzie, te podmioty będą miały pełne prawo dostępu do zawartych w nim danych. Przy czym wszelkie pozyskiwanie tych informacji będzie musiało odbyć się za pośrednictwem podmiotu, prowadzącego rejestr.

 

Obsługa prawno-księgowa Prostej Spółki Akcyjnej

 

Specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Mateusz Kara i Biura Rachunkowego TAXO już teraz przygotowują się na zmiany. Chcemy bowiem zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi, związane ze świadczeniem pomocy prawo-księgowej na rzecz nowych podmiotów, jakimi staną się Proste Spółki Akcyjne.