Proces windykacji to dochodzenie wierzytelności przez wierzyciela od dłużnika, który naruszył umowę lub zobowiązanie. Spółki często borykają się z problemem windykacji, a nieuregulowane zobowiązania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W Polsce proces windykacji obejmuje kilka etapów, zaczynając od prostych wezwań do zapłaty, aż do uzyskania wyroku sądowego. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej w pierwszej kolejności windykację należy przeprowadzić wobec majątku spółki. Zdarza się jednak, że okazuje się ona bezskuteczna. Wówczas członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli i odpowiadają za długi całym swoim majątkiem.

 

Przeszkody w windykacji wierzytelności wobec Prostej Spółki Akcyjnej

Windykacja wierzytelności to proces, który często bywa niełatwy i czasochłonny. W przypadku odzyskiwania długów od spółki bywa to jeszcze bardziej skomplikowane. Warto się do tego dokładnie przygotować, ponieważ podczas windykacji możemy napotkać na szereg różnorodnych przeszkód. Jakich? 

Pierwszy problem wydaje się banalny, a jednak zdarza się stosunkowo często, czyli nieprawidłowe adresowanie wezwania do zapłaty. W przypadku spółek ważne jest, aby w wezwaniach do zapłaty podać dokładną nazwę i adres spółki. Warto wskazać, kto jest uprawniony do podjęcia decyzji o uregulowaniu długu. Nieprawidłowe adresowanie wezwania może opóźnić proces windykacji i skomplikować odzyskanie wierzytelności.

Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód podczas windykacji wierzytelności wobec spółki jest brak możliwości dochodzenia roszczenia z powodu jej problemów finansowych. Windykacja wierzytelności od spółki może okazać się bezskuteczna w przypadku, gdy spółka nie posiada wystarczających środków finansowych, aby uregulować dług. W takiej sytuacji wierzyciel może być zmuszony do podjęcia dalszych kroków. Jednym z nich jest wystąpienie do sądu o egzekucję wierzytelności.

Kolejnym utrudnieniem jest wniosek o upadłość, złożony przez daną spółkę. Taki wniosek spółka może złożyć w przypadku problemów finansowych. W takiej sytuacji proces windykacji zostanie wstrzymany, a wierzyciel będzie musiał złożyć swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym. Niestety, może wówczas otrzymać tylko część swoich wierzytelności lub nie odzyskać ich wcale. 

 

Windykacja wierzytelności wobec zarządu Prostej Spółki Akcyjnej

Warto przypomnieć, że członek zarządu PSA również może uwolnić się od odpowiedzialności egzekucyjnej. Przypadki takie określa art. 299 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Bezskuteczność egzekucji ma to miejsce w przypadkach wykazania przez członka zarządu, że:

•          we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,

•          niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,

•          pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Przysporzyć kłopotów może również niezgodność dokumentacji. Windykację wierzytelności od spółki utrudnia niespójna lub niekompletna dokumentacja wniosku. W takiej sytuacji konieczne może być zwołanie dodatkowych spotkań z przedstawicielami spółki lub uzyskanie dodatkowych dokumentów. Ponadto w takich przypadkach nie sprzyja słaba współpraca ze spółką. Sprawną windykację wierzytelności utrudnia zwłaszcza sytuacja, gdy spółka nie chce lub nie jest w stanie współpracować z wierzycielem. Wówczas wierzyciel może być zmuszony do podjęcia dodatkowych kroków, takich jak wysłanie wezwań do zapłaty, a nawet skierowanie sprawy do sądu.

Podsumowując, windykacja wierzytelności wobec Prostej Spółki Akcyjnej to proces, który wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości. Jednakże w przypadku dobrego przygotowania, zastosowania odpowiedniej strategii oraz cierpliwości wierzyciel może odzyskać swoje wierzytelności.