W artykule „Kapitał akcyjny za minimum 1 zł vs. kapitał zakładowy” opisano charakter jaki pełni kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej. Zgodnie z przepisami kapitał ten stanowi sumę wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych rzeczywiście wniesionych na pokrycie akcji. Akcjonariusz wnosi bowiem do Prostej Spółki Akcyjnej wkłady celem uzyskania w niej akcji.

Rodzaje wkładów na pokrycie akcji

W Prostej Spółce Akcyjnej na pokrycie akcji mogą być wnoszone wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne. Wyróżniamy następujące rodzaje wkładów:

  1. wkłady pieniężne
  2. wkłady niepieniężne
    • zwiększające wysokość kapitału akcyjnego
    • niezasilające kapitału akcyjnego

W przypadku wniesienia wkładu pieniężnego akcjonariusz zobowiązany jest do zapłacenia środków pieniężnych na rzecz spółki. W tym miejscu warto jednak szczególną uwagę zwrócić na rodzaje wkładów niepieniężnych w Prostej Spółce Akcyjnej.

Wkłady niepieniężne zwiększającego wysokość kapitału akcyjnego

Ten rodzaj wkładów stanowi odpowiednik wkładów niepieniężnych znany z regulacji dotyczących spółki z.o.o. Tym samym przedmioty będące wkładem niepieniężnym muszą się charakteryzować zdolnością aportową. Oznacza to, że taki wkład niepieniężny powinien być możliwy do wyceny i umieszczenia w bilansie (zdolność bilansowa), a także posiadać zbywalny charakter.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje wkładów niepieniężnych, które posiadają zdolność aportową:

  1. prawa rzeczowe np. własność nieruchomości czy rzeczy ruchomych
  2. prawa majątkowe na dobrach niematerialnych np. patenty, prawa autorskie
  3. prawa obligacyjne np. wierzytelności

W przypadku wniesienia przez akcjonariusza ww. wkładów niepieniężnych, wkłady te uwzględniamy przy obliczaniu wysokości kapitału akcyjnego.

Wkłady niepieniężne niezasilające kapitału akcyjnego

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej istnieje jeszcze szczególny rodzaj wkładów niepieniężnych nieznany dotychczas w spółkach kapitałowych. Wyróżniamy bowiem wkłady niepieniężne, które nie zwiększają wysokości kapitału akcyjnego, w przypadku objęcia akcji w zamian za świadczenie pracy bądź usług przez akcjonariusza.

Oznacza to, że akcjonariusz może objąć akcje w zamian za świadczenie pracy i usług jednak wartość takiego wkładu nie jest uwzględniania przy obliczaniu wysokości kapitału akcyjnego. Wniesienie tego rodzaju wkładu niepieniężnego pokrywa akcje i wpływa na stosunki między akcjonariuszami, lecz nie na sytuację bilansową spółki.

Powyższe rozwiązanie ma umożliwić akcjonariuszom zaangażowanie się w dane przedsięwzięcie poprzez objęcie akcji w zamian za unikalne umiejętności, wiedzę czy pomysły. Wniesienie wkładu w postaci świadczenia pracy i usług wymaga określenia rodzaju i czasu świadczenia pracy/usług.