Podatki w Prostej Spółce Akcyjnej – ile płaci spółka a ile wspólnicy?

Podejmując decyzję o wyborze formy prawnej dla nowej działalności gospodarczej lub planując zmianę formy prawnej działalności, którą już prowadzimy, musimy znaleźć odpowiedź na wiele pytań związanych z organizacją nowego przedsięwzięcia. Jednym z kluczowych problemów jakie powstają przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy prawnej dla działalności gospodarczej są kwestie podatkowe. W dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić najważniejsze informacje dotyczące opodatkowania Prostej Spółki Akcyjnej oraz jej wspólników.

Prosta Spółka Akcyjna – jakie podatki płaci spółka?       

Prosta Spółka Akcyjna, podobnie jak inne spółki kapitałowe, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – czyli podatkiem CIT (ang. corporate income tax).  Podatek od dochodów osób prawnych dotyczy spółek kapitałowych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo – akcyjnej, spółki akcyjnej i Prostej Spółki Akcyjnej. Warto pamiętać, że od 2020 roku opodatkowaniu podatkiem CIT podlegają również spółki komandytowe – choć zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych podmioty te są zaliczane do grona spółek osobowych.

Stawki podatku CIT w Prostej Spółki Akcyjnej

Co do zasady, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych funkcjonują dwie stawki podatku – regularna, standardowa stawka 19% oraz obniżona stawka w wysokości 9%. Stawka podatku CIT w wysokości 9% dotyczy małych podatników czyli podmiotów, których roczny przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 2 milionów euro. Trzeba również pamiętać o tym, że kwota 2 milionów euro, stanowiąca limit przychodów pozwalających na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku CIT jest kwotą brutto tzn. obejmuje również wartość podatku od towarów i usług (podatku VAT) wykazanego na fakturach sprzedaży spółki. 

Jeżeli Prosta Spółka Akcyjna prowadzi biznes o niewielkich rozmiarach to możliwe jest skorzystanie przez Spółkę z preferencyjnej stawki podatku CIT dla małych podatników wynoszącej 9% – warto jednak podkreślić w tym miejscu, że preferencyjna stawka CIT odnosi się jedynie do przychodów z działalności operacyjnej spółki – w przypadku osiągania przez Prostą Spółkę Akcyjną dochodów z zysków kapitałowych, będzie mieć do nich zastosowanie zwykła stawka podatku CIT wynosząca 19%.

Poza opisanymi wyżej preferencjami podatkowymi, Prosta Spółka Akcyjna będzie mogła skorzystać również z szeregu ulg podatkowych związanych z prowadzoną przez nią działalnością i jej charakterem – jeżeli spółka będzie wytwarzać kwalifikowaną własność intelektualną to możliwe będzie skorzystanie z ulgi IP-BOX i zredukowanie opodatkowania spółki do 5%.

Opodatkowanie dochodów wspólników Prostej Spółki Akcyjnej

O ile opisana wyżej sytuacja dotycząca opodatkowania samej Prostej Spółki Akcyjnej podatkiem CIT wydaje się dość prosta, sprawa komplikuje się na poziomie opodatkowania dochodów wspólników (akcjonariuszy) Prostej Spółki Akcyjnej z tytułu uczestnictwa w Spółce.

Co do zasady, dywidendy wypłacone wspólnikom Prostej Spółki Akcyjnej będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% osiągniętego dochodu, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Warto jednak pamiętać, że powyższa zasada odnosi się jedynie od osób fizycznych.

Akcjonariuszami Prostej Spółki Akcyjnej mogą być, obok osób fizycznych, również inne osoby prawne. Warto pamiętać o tym, że przepisy ustawy o podatku od dochodów osób prawnych pozwalają na zwolnienie od opodatkowania dywidend wypłacanych przez Spółkę innym osobom prawnym. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Prostej Spółki Akcyjnej oraz zadeklarowanie, że będzie posiadał akcje przez co najmniej 2 lata.

Wnioski końcowe i podsumowanie

W praktyce obrotu gospodarczego często zdarza się, że przedsiębiorcy tworzą struktury spółek, w których wyodrębniają działalność operacyjną od działalności holdingowej oraz od swojego majątku prywatnego. Warto pamiętać o tym, że Prosta Spółka Akcyjna, posiadając wiele udogodnień prawnych dla inwestorów (akcjonariuszy spółki) nie niesie ze sobą ograniczeń podatkowych większych, niż inne spółki (np. bardzo popularna spółka z o. o. i spółka komandytowa) i może pełnić rolę podmiotu prowadzącego działalność operacyjną lub spółki celowej, rejestrowanej dla potrzeb realizacji konkretnego projektu biznesowego, zastępując w tym kontekście popularną dotychczas spółkę komandytową.