Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) stanowi istotny element systemu podatkowego w Polsce. Dotyczy on opodatkowania różnych czynności prawnych, takich jak zawieranie umów spółek kapitałowych, umów pożyczki czy zmian umów spółek. Jednakże w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej istnieje pewna specyfika, która wpływa na kwestię opodatkowania. Jak dokładnie wygląda podatek od czynności cywilnoprawnych w PSA?

 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych precyzuje zasady opodatkowania spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółka europejska. Zgodnie z ww. ustawą, spółki osobowe obejmują spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną. W tym kontekście umowa Prostej Spółki Akcyjnej, wraz z jej zawarciem i zmianą, nie podlega opodatkowaniu PCC. Dlaczego? Ponieważ nie została uwzględniona w katalogu spółek kapitałowych ani spółek osobowych, objętych tym podatkiem.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych w PSA a prawo wspólnotowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych, obejmujący opodatkowanie umów spółek kapitałowych, jest również uregulowany przepisami unijnymi. Zgodnie z nimi państwa członkowskie nie mają prawa nakładać podatków pośrednich od wkładów kapitałowych. A PCC jest właśnie takim podatkiem.

Warto jednak podkreślić, że umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych podlegają opodatkowaniu – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli państwo członkowskie UE naliczało podatek kapitałowy przed 1 stycznia 2006 roku, to ma prawo nadal go pobierać. Nie może wprowadzać jednak nowego podatku od czynności cywilnoprawnych po tej dacie. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne istniały oczywiście przed 2006 r. I były objęte opodatkowaniem PCC.

Jednakże przypadek Prostej Spółki Akcyjnej jest inny. Polski porządek prawny nie regulował PSA przed 2006 rokiem. Zawarcie umowy Prostej Spółki Akcyjnej nie wywołuje więc żadnych skutków podatkowych.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych w PSA: obowiązek zapłaty

Nie oznacza to jednak, że Prosta Spółka Akcyjna nigdy nie będzie podlegała obowiązkowi zapłaty PCC. Zwolnienie dotyczy wyłącznie samego aktu zawarcia umowy spółki i jej późniejszych zmian.

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy PSA nadal podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych. Na przykład w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy pożyczki.

Umowa pożyczki znajduje się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC. Prosta Spółka Akcyjna może być więc zobowiązana do zapłaty tego podatku. Jednakże w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika PSA, taka umowa nie powinna być objęta PCC.

Jest ona bowiem traktowana jako równoważna z wniesieniem wkładu do spółki. W praktyce oznacza to, że przekazanie środków przez wspólnika w formie pożyczki nie wiąże się z dodatkowym obciążeniem podatkowym dla spółki. Jest to w istocie zwiększenie jej kapitału.

Należy jednak pamiętać, że oprócz umowy spółki i umowy pożyczki, istnieją też inne działania, które mogą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w PSA. Jeśli spółka dokonuje sprzedaży nieruchomości, udziałów czy też innych aktywów, to takie transakcje mogą być objęte opodatkowaniem PCC. Podobnie w przypadku umów leasingu, dzierżawy czy licencji również istnieje obowiązek zapłaty podatku PCC.

Podsumowując, umowa Prostej Spółki Akcyjnej, jej zawarcie, zmiana i przekształcenie, nie podlegają opodatkowaniu PCC. Podatek ten nie obejmuje PSA zgodnie z ustawą o PCC i przepisami unijnymi. Jednak pewne czynności, takie jak umowa pożyczki, mogą podlegać opodatkowaniu PCC.