Windykacja to proces dochodzenia należności przez wierzyciela od dłużnika, który nie wywiązał się z umowy lub zobowiązania. Nieuregulowane zobowiązania finansowe mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych i zagrażać stabilności finansowej zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Proces windykacji w Polsce obejmuje kilka etapów, a jego celem jest odzyskanie długu od dłużnika. Istnieją różne sposoby prowadzenia windykacji. Od prostych wezwań do zapłaty, przez przedsądowe negocjacje, aż do skierowania sprawy do sądu i uzyskania wyroku. Jak wygląda windykacja wobec Prostej Spółki Akcyjnej?

Prosta Spółka Akcyjna jest jedną z najnowszych rodzajów spółek, które pojawiły się na polskim rynku. W niniejszym artykule omówimy proces windykacji wobec tej spółki. Prosta Spółka Akcyjna ma bowiem swoje własne regulacje dotyczące odpowiedzialności poszczególnych organów.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko Prostej Spółce Akcyjnej

W pierwszej kolejności windykacja powinna być przeprowadzana wobec majątku spółki, jednak zdarza się, że okazuje się ona bezskuteczna. Niestety, jest to częsty problem, ale na szczęście, nie jest to sytuacja bez wyjścia. Zgodnie z polskim prawem, członkowie zarządu spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Jakie są konsekwencje tej odpowiedzialności i co może zrobić wierzyciel, jeśli windykacja wobec Prostej Spółki Akcyjnej nie przynosi rezultatów? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Odpowiedzialność członków zarządu

Członkowie zarządu Prostej Spółki Akcyjnej ponoszą taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jak członkowie zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku, gdy Prosta Spółka Akcyjna posiada radę dyrektorów, to wszyscy dyrektorzy, bez względu na to, czy pełnią funkcję wykonawczą, czy nie, ponoszą odpowiedzialność. W stosunkach zewnętrznych wszyscy dyrektorzy mają takie same uprawnienia do reprezentowania spółki, co członkowie zarządu. Wszyscy dyrektorzy powinni być traktowani jednolicie i podlegać takim samym wymogom i regułom odpowiedzialności, co członkowie zarządu. Oznacza to, że wszyscy dyrektorzy ponoszą taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność za długi Prostej Spółki Akcyjnej ponosi członek zarządu całym swoim majątkiem. W przypadku, gdy w spółce istnieje więcej niż jeden członek zarządu, odpowiadają oni solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić zapłaty całości długu od każdego z członków. Spłata przez jednego z nich zwalnia pozostałych z odpowiedzialności.

Jak chronić swój majątek?

Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności  jeżeli wykaże, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Wysokość zadłużenia

W praktyce kwota, której można dochodzić od członka zarządu Prostej Spółki Akcyjnej, przekracza wartość nieuregulowanej faktury przez spółkę. Oprócz kwoty faktury, należy również wziąć pod uwagę odsetki, koszty związane z wytoczeniem pozwu, a także koszty związane z reprezentacją procesową.

Warto przypomnieć, że członek zarządu będzie odpowiedzialny za zobowiązania spółki, jedynie jeśli egzekucja przeprowadzona z majątku spółki nie przyniesie pożądanych skutków. Odpowiedzialność członka zarządu jest uznawana dopiero jako drugorzędna, po odpowiedzialności spółki. W przypadku braku efektów po uzyskaniu wyroku przeciwko spółce, wierzyciel może dochodzić należności od członka lub członków zarządu.

Dowiedz się więcej o likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej.