Prosta Spółka Akcyjna wejdzie w życie w dniu 1 marca, ale 2021 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w dniu 7 stycznia 2020 roku zostały poparte poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Powyższe skutkować będzie najprawdopodobniej przesunięciem wejścia w życie przepisów dotyczących Prostej Spółki Akcyjnej dopiero na dzień 1 marca 2021 r. 

Prosta Spółka Akcyjna dopiero do 1 marca 2021 r?

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Prosta Spółka Akcyjna miała wejść w życie za niecałe dwa miesiące tj. w dniu 1 marca 2020 r. 

Ministerstwo Rozwoju, jako przyczynę zmiany terminu wejścia w życie przepisów o Prostej Spółce Akcyjnej, podaje konieczność odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Odpowiednie poprawki nie były bowiem jeszcze przygotowane w resorcie. 

Czy o planowanej zmianie wiadomo było już wcześniej?

4 listopada 2019 roku nasza redakcja wystosowała do Ministerstwa Sprawiedliwości zapytanie m.in. w zakresie prac nad dostosowaniem portalu S24 do Prostej Spółki Akcyjnej:

W odpowiedzi na w/w zapytanie wydłużono termin na udzielenie odpowiedzi właśnie do dnia 7 stycznia 2020 roku.

Przypominamy przy tym, że termin na udostępnienie informacji publicznej wynosi standardowo 14 dni. Można w takim wypadku domniemywać, że na dzień 21 listopada 2019 roku nie były jeszcze prowadzone żadne prace w zakresie dostosowania portalu S24.

W świetle wczorajszego komunikatu zastanawiające jest także wyznaczenie daty przekazania wnioskowanych informacji właśnie na dzień 7 stycznia 2020 roku.

O uzyskanej odpowiedzi z Ministerstwa niezwłocznie poinformujemy.