Osoba prowadząca działalność, która zdecydowała się przekształcić Jednoosobową Działalność Gospodarczą w Prostą Spółkę Akcyjną, musi przygotować się na wyższe koszty prowadzenia działalności. Jaki jest zatem koszt przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną? Sam proces przekształcenia wiąże się z kosztami takimi jak:

  • Koszt ustalenia wartości bilansowej majątku i wynagrodzenie biegłego rewidenta
  • Koszt czynności notarialnych
  • Opłaty sądowe i skarbowe
  • Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • Opcjonalnie wynagrodzenie prawnika*

W przypadku wymienionych wyżej kosztów należy wyodrębnić: opłaty sądowe i skarbowe, opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym są stałe, dlatego można je precyzyjnie określić. Pozostałe koszty są uzależnione od stanu majątku i skali prowadzonej działalności.

Ustalenie wartości bilansowej majątku jako początek kosztów przekształcenia

Aby rozpocząć procedurę przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną należy zacząć od sporządzenia bilansu majątku. Czynność ta może zostać zlecona Księgowemu lub Biegłemu Rewidentowi. Koszt ten zaczyna się od kwoty 1000,00 zł netto.  Ostatecznie cena ta jest uzależniona od wielkości majątku i rodzaju składników.

Plan przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych mówi wprost, że plan przekształcenia wymaga formy aktu notarialnego. Wiąże się to z poniesieniem kosztu notarialnego, w tym przypadku taksa notarialna wynosi maksymalnie 200,00 zł netto. Tak sporządzony plan przekształcenia musi zostać zbadany przez Biegłego Rewidenta, który jest wyznaczany na wniosek przedsiębiorcy przez Sąd Rejestrowy – koszt wniosku 300,00 zł. Następny etap to wynagrodzenie Biegłego Rewidenta, zaczyna się on od kwoty 1500,00 zł netto i uzależniony jest od rozmiarów przedsiębiorstwa (średnio koszt ten oscyluje w granicach 3000,00 zł – 5000,00 zł netto). Co do zasady wynagrodzenie te ustala Sąd, ale można wcześniej dojść do porozumienia z Biegłym co do kwoty

Oświadczenie poświadczone notarialnie

Następny etap to napisanie oświadczenia o zamiarze zmiany działalności gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną. Oświadczenie to musi posiadać formę aktu notarialnego, dlatego doliczyć trzeba koszt notariusza w wysokości ok. 200,00 zł netto.

W sytuacji, gdy przekształcana firma była właścicielem nieruchomości, samochodów lub figurowała w publicznych rejestrach, wówczas do kosztów przekształcenia należy doliczyć również kwoty opłat za aktualizację danych podmiotu.

Sporządzenie umowy spółki i podatek PCC jako koszty przekształcenia

Koszt przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną obejmuje także koszty notariusza. Aby przekształcić Jednoosobową Działalność Gospodarczą w Prostą Spółkę Akcyjną konieczna jest umowa spółki w formie aktu notarialnego. Kwestia samego spisania standardowej umowy spółki przez prawnika to koszt zaczynający się od 500,00 zł netto. Następnie notariusz musi poświadczyć notarialnie umowę spółki, jego koszt uzależniony jest m.in. od wysokości wniesionych wkładów do spółki przekształcanej.

Przykładowo, jeśli wkłady określone w umowie spółki wynoszą 10.000 złotych – taksa notarialna wyniesie maksymalnie 310,00 złotych netto. Natomiast, jeśli wkłady wynoszą 30.000 złotych – taksa wyniesie 710,00 zł netto. Koszt wypisu aktu notarialnego wynosi natomiast 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

W niektórych przypadkach w związku z przekształceniem może pojawić się konieczność zapłaty 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który zostanie pobrany przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Złożenie wniosku o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej w KRS i MSiG

Jednym z ostatnich etapów to złożenie wniosku o rejestracje spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koszt złożenia wniosku to 500,00 zł. Z kolei koszt opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to kwota z rzędu 100,00 zł. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, konieczne będzie także uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

Po wpisie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców należy dokonać również odrębnego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zrealizowanym przekształceniu. Koszt ogłoszenia jest uzależniony od jego objętości – standardowo kształtuje się w kwocie 300-400 złotych.

Rejestracja do VAT a koszty przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Gdy spółka zdecyduje się być płatnikiem VAT, to opłata skarbowa w przypadku rejestracji wynosi 170,00 zł.

Końcowy koszt przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej jest uzależniony od wielu czynników. Podstawowy z nich to skala prowadzonej działalności- rozmiar firmy, gdyż od tego uzależniony jest koszt opinii Biegłego Rewidenta. Następnie to wysokość kapitału akcyjnego- od tego warunkowane są opłaty ponoszone notariusza, jak i wysokość podatku PCC. Minimalny łączny koszt przekształcenia (bez uwzględniania powyższych zmiennych czynników) oszacowano w przybliżeniu na 5000,00 zł.