Podstawowe informacje o umowie przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej omawialiśmy już tutaj i tutaj. Co zrobić, aby umowa przedwstępna mogła skutecznie pełnić rolę zabezpieczenia praw przysługujących Stronom? Należy zadbać o zachowanie odpowiedniej, przewidzianej przez prawo formy dla tej czynności prawnej. Umowa przedwstępna Prostej Spółki Akcyjnej to bardzo istotny dokument pozwalający na określenie zasad i ram prawnych przyszłej Prostej Spółki Akcyjnej. Dbałość zatem o zachowanie właściwej formy prawnej jest w tym przypadku niezmiernie istotna. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się formie, w jakiej należy zawrzeć umowę przedwstępną. Dzisiejszym tematem jest więc forma umowy przedwstępnej spółki. Wyjaśnimy, czy zawsze musi to być forma aktu notarialnego. Sprawdzimy, czy wybór formy umowy przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej będzie miał wpływ na uprawnienia Stron tej umowy.

Forma umowy przedwstępnej – czy to obojętne?

Co ciekawe, przepisy polskiego prawa cywilnego nie narzucają stronom umowy przedwstępnej żadnej domyślnej formy,. Umowę przedwstępną Prostej Spółki Akcyjnej można więc zawrzeć w dowolnej formie, np. w formie pisemnej. Taka umowa będzie ważna, o ile będzie zawierała wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej. Kodeks Cywilny nie nakłada na strony umowy przedwstępnej obowiązku zachowania konkretnej formy prawnej tej umowy. Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują jednak inny zakres praw przysługujący uprawnionemu z umowy przedwstępnej, jeżeli umowa przedwstępna zostanie zawarta w formie odpowiadającej wymaganej przez prawo formie umowy przyrzeczonej.

Forma umowy a uprawnienia stron

Różnica w zakresie uprawnień Strony umowy przedwstępnej sprowadza się do tego, co będzie mogła ona zrobić w sytuacji nie dojścia do skutku docelowej umowy przyrzeczonej. Jeżeli umowa przedwstępna czyniła zadość wymaganiom prawnym dla umowy przyrzeczonej, uprawniony może dochodzić przed sądem przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej ze zobowiązanym. Co gdy umowa przedwstępna była zawarta w formie nieodpowiadającej formie wymaganej dla skutecznego zawarcia umowy przyrzeczonej? W takiej sytuacji uprawniony może dochodzić od zobowiązanego jedynie odszkodowania za niezawarcie umowy przyrzeczonej.

Warto pamiętać, że domyślną i przewidzianą przez prawo formą dla przyrzeczonej umowy Prostej Spółki Akcyjnej jest forma aktu notarialnego. Jeżeli chcemy zawrzeć umowę przedwstępną Prostej Spółki Akcyjnej i spać spokojnie nie obawiając się o to, że w przyszłości druga strona umowy „zostawi nas na lodzie” i uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z formy aktu notarialnego. Forma ta zapewni nam możliwość dochodzenia od zobowiązanego z umowy przedwstępnej zawarcia tej umowy w kształcie określonym w umowie przedwstępnej.

Forma umowy przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej – kilka słów podsumowania

Jak widać, kwestie dotyczące właściwej formy prawnej dla umowy przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej są niezmiernie istotne. Umowa przedwstępna Prostej Spółki Akcyjnej zawarta w formie aktu notarialnego zapewnia najwyższy możliwy poziom ochrony. Łącznie z możliwością dochodzenia sądowego zobowiązania drugiej Strony umowy do złożenia oświadczenia woli o określonej treści. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby Strony zawarły umowę przedwstępną Prostej Spółki Akcyjnej w formie innej. Jednak zawarcie umowy przedwstępnej bez zachowania formy aktu notarialnego nie pozwoli na dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości przed sądem. Umożliwi jedynie dochodzenie odszkodowania od Strony, która uchyliła się od zawarcia umowy przyrzeczonej.