Jako jeden z atutów nowej konstrukcji, jaką jest Prosta Spółka Akcyjna, wskazuje się między innymi łatwość rozwiązania i likwidacji tego podmiotu. Jeżeli zatem coś „w interesie” poszłoby nie tak i startup nie rozwinął się zgodnie z oczekiwaniami, można bezproblemowo „zwinąć żagle” i zrezygnować z prowadzenia firmy. Jak to zrobić?

Długotrwała likwidacja spółki zniechęca przedsiębiorców

Jedną z najczęstszych obaw, jakie towarzyszą twórcom startupów jest ryzyko utraty płynności finansowej, niemożność znalezienia klientów lub pozyskania dodatkowego finansowania na rozwój projektu – więcej o odpowiedzialności wspólników znajdziesz tutaj. Niejednokrotnie te problemy prowadzą natomiast do zakończenia działalności.

Klasyczna spółka akcyjna posiada dość złożoną i skomplikowaną konstrukcję. To z kolei powoduje, że likwidacja tego podmiotu jest w większości przypadków długotrwałym i żmudnym procesem. Ustawodawca, mając na względzie wątpliwości twórców startupów, postanowił stworzyć konstrukcję, która rozwiąże dotychczasowe problemy – podmiot, który będzie można łatwo i szybko zlikwidować. Czy to się uda w Prostej Spółce Akcyjnej?

Prosta Spółka Akcyjna – możliwe przyczyny rozwiązania

W zasadzie katalog przyczyn, jakie mogą wystąpić, aby Prosta Spółka Akcyjna uległa rozwiązaniu, jest bardzo podobny do tego, sformułowanego w przepisach w odniesieniu do tradycyjnej spółki akcyjnej, tj:

  1. Mogą wystąpić przyczyny, przewidziane w umowie spółki, czyli na przykład upływ wyznaczonego terminu albo osiągnięcie przez spółkę zamierzonego celu.
  2. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa.
  3. Każdy akcjonariusz lub członek organu spółki może wystąpić do sądu o wydanie wyroku, orzekającego o rozwiązaniu spółki, jeżeli osiągnięcie celu stało się niemożliwe albo też zachodzą inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, które wskazują, że dalsze funkcjonowanie tego podmiotu wiązałoby się z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  4. Prosta Spółka Akcyjna może zostać rozwiązana wtedy, gdy nastąpi ogłoszenie jej upadłości.
  5. W sytuacji gdy wystąpiły inne przyczyny przewidziane prawem.

Prosta Spółka Akcyjna – proces likwidacji

Podjęcie decyzji o rozwiązaniu spółki uruchamia kolejny etap – likwidację tego podmiotu. Co do zasady likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej będzie niemal identyczna, jak likwidacja klasycznej spółki akcyjnej. W tym celu zostaną powołani likwidatorzy (o ile umowa spółki albo uchwała walnego zgromadzenia nie będą stanowiły inaczej, likwidatorami staną się członkowie zarządu). Ich zadaniem będzie natomiast:

  1. zakończenie bieżących interesów,
  2. windykacja należności,
  3. realizacja istniejących zobowiązań
  4. finalnie upłynnienie majątku spółki.

Likwidatorzy będą mogli przy tym wchodzić w nowe relacje biznesowe, chyba że okaże się to konieczne do ukończenia poszczególnych spraw spółki. W czym zatem Prosta Spółka Akcyjna będzie się różniła od klasycznej spółki akcyjnej? W nowych przepisach przewidziano uproszczenie obowiązującej procedury likwidacji poprzez zredukowanie liczby ogłoszeń o likwidacji spółki z dwóch do jednego, a także skrócenie okresu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli z sześciu do trzech miesięcy.

Okres likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej powinien skrócić się przynajmniej o połowę.

Przyspieszona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej

Przepisy, dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej wprowadzą również zupełnie nowy sposób zakończenia działalności firmy. Możliwe będzie bowiem przeniesienie całego majątku istniejącej spółki na jednego z akcjonariuszy. Ten z kolei będzie miał obowiązek spłacenia wierzytelności, ciążących na spółce oraz zaspokojenia roszczeń pozostałych akcjonariuszy. Niewątpliwie ta metoda zakończenia działalności będzie atrakcyjna dla małych podmiotów, nieposiadających dużego majątku. Z drugiej strony będzie to natomiast szansa na zachowanie całości majątku i przekształcenie go w inną działalność.