Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację serii publikacji dotyczących Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji. Tematyka Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji nie jest powszechnie znana. Może zdarzyć się jednak tak, że zwyczajnie będziemy potrzebować spółki „w organizacji”. Wówczas wiedza dotycząca tego tematu przestanie być jedynie teorią, którą możemy znaleźć w Kodeksie. Stanie się zaś narzędziem niezbędnym do zastosowania w codziennym życiu. Celem dzisiejszego wpisu jest rozwianie kilku wątpliwości. Jak wygląda działanie Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji? Jakie działania może podejmować Prosta Spółka Akcyjna w organizacji? Czy podmiot ten może skutecznie prowadzić działalność gospodarczą? Czy może on nabywać prawa i zaciągać zobowiązania?

Kilka słów o tym, czym jest spółka w organizacji

W poprzednim wpisie dotyczącym Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji przeprowadziliśmy już krótką charakterystykę czym jest spółka w organizacji. Omawiając problematykę spółek „w organizacji” musimy pamiętać, że temat ten nie dotyczy jedynie Prostej Spółki Akcyjnej, ale również innych spółek kapitałowych. Wiemy również, że spółka „w organizacji” powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki czy też podpisania statutu (w przypadku spółki akcyjnej). Traci zaś status spółki „w organizacji” w momencie dokonania wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Ta, dość ogólna, wiedza pozwala nam przejść dalej i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę wolno spółce w organizacji.

Przepisy regulujące zakres uprawnień spółek kapitałowych w organizacji znajdują się w art. 11 i art. 12 Kodeksu Spółek Handlowych. Znajdziemy w nim zasady działanie Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji. Zgodnie z art. 11 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka kapitałowa w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Spółka w organizacji ma również tzw. zdolność sądową. Tzn. może pozywać do sądu podmioty, wobec których ma roszczenia, oraz może być stroną pozwaną w procesach sądowych.

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji – czy może prowadzić działalność gospodarczą?

Biorąc pod uwagę powyższe możemy jasno stwierdzić, że Posta Spółka Akcyjna już od chwili jej zawiązania może skutecznie zawierać umowy, co jest niezbędnym elementem każdej działalności. Z cywilistycznego punktu widzenia to stwierdzenie jest prawdziwe. Można znać, że skoro spółka może zaciągać zobowiązania to może np. zawrzeć skutecznie umowę najmu lokalu, wyleasingować samochód czy zakupić sprzęt komputerowy do biura. Nie budzi również wątpliwości, że Prosta Spółka Akcyjna będąca spółką „w organizacji” może otworzyć rachunek bankowy.

Wszystkie powyższe stwierdzenia odnoszą się jednak do sfery prawa cywilnego i prawa spółek handlowych. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy Prosta Spółka Akcyjna w organizacji może skutecznie prowadzić działalność gospodarczą, musimy odnieść się również do sfery prawa administracyjnego i prawa podatkowego. Działalność gospodarcza to nie tylko zaciąganie zobowiązań. To przede wszystkim sprzedaż usług lub towarów i generowanie przychodów z tego tytułu.

Aby legalnie generować przychody ze sprzedaży usług (a w praktyce również nabywać usługi i towary dla spółki), musimy uzyskać numer NIP. Musimy też zadbać o zgłoszenie spółki do rejestru czynnych podatników VAT. Pozwoli to na rozliczanie podatku VAT od przychodów osiągniętych przez spółkę. Umożliwi to też zaliczenie w koszty (i związane z tym odliczenie podatku od towarów i usług VAT) wydatków udokumentowanych fakturami kosztowymi otrzymanymi od kontrahentów spółki w organizacji. Co ważne, fakt bycia spółką „w organizacji” nie powoduje braku możliwości uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP. Nie zabrania też zarejestrowania spółki w rejestrze czynnych podatników podatku od towarów i usług VAT. 

Aktywna działalność Prostej Spółki w organizacji – podsumowanie

Warto zapamiętać, że Prosta Spółka Akcyjna „w organizacji” może skutecznie prowadzić działalność gospodarczą. Może ona zaciągać zobowiązania. Może też nabywać prawa do swojego majątku. Warto również pamiętać o tym, że aby działać w pełni legalnie, Prosta Spółka Akcyjna w organizacji musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP. Potrzebne też będzie zgłoszenie się do rejestru VAT na formularzu VAT-R. To ostatnie wystąpi jeżeli działalność spółki będzie opodatkowana podatkiem VAT, a spółka nie chce lub nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.