W dzisiejszym wpisie postaramy się krótko scharakteryzować podobieństwa  pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a prostą spółką akcyjną. Pomimo istnienia bardzo istotnych różnic, można znaleźć również podobieństwa, które łączą te dwie, z pozoru bardzo odległe formy prowadzenia biznesu.

Forma prawna

Pierwszą i najważniejszą różnicą jest to, że Prosta Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego. Jej funkcjonowanie regulują zatem przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Co więcej, Prosta Spółka Akcyjna jest spółką kapitałową. Oznacza to, że przy tworzeniu tej spółki istotne znaczenie mają kapitały i wkłady wniesione przez akcjonariuszy. Za wkłady te akcjonariusze otrzymują akcje spółki. Nie zachodzi zaś relacja osobowa między wspólnikami, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki komandytowej czy spółki jawnej.

Osobowość prawna

Fundamentalną różnicą jest również to, że Prosta Spółka Akcyjna ma osobowość prawną. Oznacza to, że sama z siebie jest niezależnym od swoich akcjonariuszy podmiotem praw i obowiązków. Jest to bardzo istotne, gdyż prowadząc działalność gospodarczą, nie jesteśmy w żaden sposób oddzieleni majątkowo od tego, co dzieje się w naszej jednoosobowej firmie. W przypadku działalności gospodarczej ewentualne zobowiązania związane z działalnością biznesową (zaległe składki na ZUS, nieopłacone faktury, zaległości podatkowe) obciążają w całości majątek właścicieli. W przypadku spółek mających osobowość prawną, w tym również Prostej Spółki Akcyjnej, właściciel (akcjonariusz) jest oddzielony od majątku spółki. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania jedynie ze swojego majątku. Prosta Spółka Akcyjna daje możliwość prowadzenia biznesu w większej skali z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym akcjonariuszy.

Podatki

Do podobieństw między Prostą Spółką Akcyjną a jednoosobową działalnością gospodarczą należy zaliczyć podatki. Prosta spółka akcyjna może być opodatkowana podatkiem liniowym. Tak samo jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo Prosta Spółka Akcyjna, tak jak jednoosobowy przedsiębiorca, może być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług czyli popularnie mówiąc – VATowcem. Prosta Spółka Akcyjna może również, tak jak jednoosobowy przedsiębiorca, zatrudniać pracowników i być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

Kapitał

Niewątpliwym podobieństwem pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a Prostą Spółką Akcyjną jest to, że do rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz do zawiązania Prostej Spółki Akcyjnej nie jest potrzebny jakikolwiek kapitał. Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej może wynosić minimalnie 1 zł. Dzięki temu, Prosta Spółka Akcyjna jest dostępna dla przedsiębiorców niedysponujących dużym kapitałem. Dodatkowo Prosta Spółka Akcyjna pozwala na stworzenie podmiotu gospodarczego w oparciu o wkłady akcjonariuszy polegające na świadczeniu pracy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie możemy co prawda mówić o wnoszeniu do niej wkładów. Jednak zaangażowanie właściciela i jego praca są najczęściej  kluczowym składnikiem sukcesu jednoosobowego przedsiębiorcy.

Rola właściciela

Dodatkowo bardzo istotnym podobieństwem między Prostą Spółką Akcyjną a jednoosobową działalnością gospodarczą jest fakt, że zarówno w Prostej Spółce Akcyjnej jak i w jednoosobowej działalności gospodarczej rola właściciela i twórcy biznesu jest bardzo istotna. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej prawo przewiduje możliwość przyznania właścicielowi dodatkowych uprawnień. Może to być np. prawo powoływania osób w skład organów spółki lub uprzywilejowanie akcji. O indywidualnych uprawnieniach jakie można przyznać akcjonariuszom Prostej Spółki Akcyjnej piszę więcej tutaj.

Podsumowując – Prosta Spółka Akcyjna jest bardzo przyjazną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Forma ta pozwoli na łączenie względnej łatwości prowadzenia biznesu, niskich wymogów kapitałowych oraz  z elastycznością i bezpieczeństwem prawnym jakie daje forma spółki kapitałowej.