Czy spółka powstała z przekształcenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej na Prostą Spółkę Akcyjną może opodatkować dochód wg preferencyjnej stawki 9% CIT? Pytanie to zadaje sobie większość przedsiębiorców, którzy dokonują transformacji swojej działalności. W niniejszym artykule, zajmiemy się analizą tematu w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczyć będzie opodatkowania wpłaty wspólnikom dochodu wygenerowanego jeszcze w momencie prowadzenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej. W drugiej części artykułu poruszony zostanie wątek wysokości opodatkowania dochodu z działalności tuż po przekształceniu się Przedsiębiorcy w Prostą Spółkę Akcyjną.

Opodatkowanie wypłaty zysku osiągniętego przed dokonaniem przekształcenia

Jeśli decyzja odnośnie przekształcenia już zapadła, trzeba mieć na względzie, że istotnej zmianie ulegną dotychczasowe zasady opodatkowania dochodu. Bowiem, na sam moment przekształcenia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca zgromadzone i niewypłacone dotychczas zyski, musi się zastanowić czy w momencie stania się Prostą Spółką Akcyjną nie będzie musiała opodatkować ich wypłatę, podobnie jak w przypadku dywidendy.

Mamy różne stanowiska Organów Podatkowych. Niegdyś, stały na stanowisku, że opodatkowana już PIT wypłata zysku osiągniętego przez Przedsiębiorcę na moment przekształcenia, nie powinna podlegać ponownemu opodatkowaniu nawet w sytuacji, gdyby wypłacającym środki finansowe była Prosta Spółka Akcyjna. Aktualnie, przyjmowana jest koncepcja, że wypłata tych środków stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Akcjonariusza. Prościej mówiąc, wypłacając wygenerowany przed momentem przekształcenia zysk netto, musi zostać pobrany podatek PIT w wysokości 19%.

Wobec czego warto przemyśleć, czy nie warto wcześniej wypłacić zgromadzonego zysku netto jeszcze będą przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą.  Drugi wariant, może też zakładać wyłączenie poszczególnych składników majątku jeszcze zanim dojdzie do realizacji przekształcenia.

 Opodatkowanie dochodu Prostej Spółki Akcyjnej tuż po przekształceniu

W roku podatkowym, w którym zostało dokonane przekształcenie się Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną oraz w roku bezpośrednio po nim następującym, powstała spółka w wyniku reorganizacji nie może opodatkować swojego dochodu według preferencyjnej stawki CIT, która wynosi 9%.  Czyli od momentu dokonania zmian, przez okres dwóch lat dochód osiągany przez nową spółkę musi być opodatkowany stawką 19%.

W kolejnych latach Prosta Spółka Akcyjna będzie mogła stosować preferencyjną stawkę CIT wynoszącą 9%. Pamiętać należy, że stosowanie obniżonej stawki obwarowane jest kilkoma wymogami i objęte nią mogą być wyłącznie dochody pochodzące z innych źródeł niż zyski kapitałowe. Spółka nie może również przekroczyć określonego limitu przychodów, czyli musi posiadać status małego podatnika. Małym podatnikiem jest się, gdy wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro, które jest przeliczane według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.                          

Należy też pamiętać, że dochody uzyskiwane z zysków kapitałowych są wyłącznie opodatkowane stawką podwyższoną w wysokości 19%, rozumiemy tutaj między innymi wypłatę dywidendy, przychody z umorzenia akcji lub zmniejszenia ich wartości, czy też przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez spółkę czy też wierzytelności zaliczanych do zysków kapitałowych.

Reasumując, stawka CIT w wysokości 19% jest podstawową stawką opodatkowania dochodów Prostej Spółki Akcyjnej. Dopiero po spełnieniu szeregu warunków jest możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów w wysokości 9%, niestety w sytuacji utworzenia tejże spółki w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez okres dwóch lat jest się wyłączonym z możliwości zastosowania preferencyjnej stawki.