W trakcie istnienia każdej Prostej Spółki Akcyjnej mogą pojawić się sytuacje, które wymagają podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązań finansowych. Może to być krok konieczny do rozszerzenia działalności, dla inwestycji w nowe projekty lub finalizacji istotnych transakcji. Jednocześnie Prosta Spółka Akcyjna musi przestrzegać w tym zakresie określonych procedur. Jedną z nich jest uzyskanie zgody akcjonariuszy na zaciągnięcie zobowiązania przez P.S.A. w drodze uchwały.

 

Znaczenie uchwały akcjonariuszy dla zaciągnięcia zobowiązania przez P.S.A.

Uchwała akcjonariuszy dotycząca zgody na zaciągnięcie zobowiązania jest kluczowa zarówno dla Prostej Spółki Akcyjnej, jak i dla jej akcjonariuszy. Stanowi ona formę ochrony interesów wszystkich stron. Zapewnia, że decyzja o zaciągnięciu nowych zobowiązań jest podejmowana świadomie i zgodnie z wolą wszystkich zainteresowanych stron.

 

Rodzaje zgromadzeń akcjonariuszy

W zależności od potrzeb i wymogów spółki zgromadzenie akcjonariuszy przybiera formę zwyczajnego bądź nadzwyczajnego.

Zgromadzenie zwyczajne to regularne spotkanie, które zgodnie z przepisami powinno odbywać się w Prostej Spółce Akcyjnej co roku. Jego celem jest podsumowanie minionego roku obrotowego oraz podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania spółki. Na tego typu zgromadzeniu akcjonariuszy przyjmuje się decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności P.S.A. i sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielenia członkom organów absolutorium.

Zgromadzenie nadzwyczajne to spotkanie, które zwołuje się w sytuacjach wymagających pilnych decyzji lub rozstrzygnięć. Spraw niezwiązanych z cyklem corocznych obowiązkowych zgromadzeń. Jego zwołanie może być konieczne z przyczyn określonych w przepisach prawa lub w umowie Prostej Spółki Akcyjnej. Na przykład właśnie zgoda na zaciągniecie zobowiązania przez spółkę. Decyzję o zwołaniu takiego zgromadzenia podejmuje określony w Kodeksie Spółek Handlowych organ spółki.

 

Zaciągnięcie zobowiązania przez P.S.A.: konieczność podjęcia uchwały

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, aby zaciągnąć w imieniu Prostej Spółki Akcyjnej zobowiązanie (przekraczające zakres zwykłego zarządu) zazwyczaj występuje konieczność podjęcia uchwały. Uchwałę podejmuje zgromadzenie akcjonariuszy. Wymóg podjęcia uchwały wobec danego zobowiązania należy sprawdzić w przepisach prawa handlowego bądź umowie Prostej Spółki Akcyjnej.

 

Wymogi formalne uchwały o zaciągnięciu zobowiązania przez P.S.A.

Walne zgromadzenie zazwyczaj zwołuje Zarząd lub Rada Dyrektorów. Uchwały można podjąć na walnym zgromadzeniu nawet w przypadku formalnego braku jego zwołania. Warunkiem koniecznym jest jednak reprezentowanie wszystkich akcji oraz brak sprzeciwu wobec odbycia walnego zgromadzenia lub umieszczenia danej sprawy w porządku obrad.

Uchwały podejmuje się większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. Istnieją jednak pewne rodzaje uchwał, które należy podjąć jednomyślnie, przy większości kwalifikowanej lub zwykłej.

Warto zaznaczyć, że dokonanie czynności wymienionej powyżej bez uprzedniej zgody akcjonariuszy nie czyni automatycznie takiej czynności nieważną. Zgoda ta może zostać udzielona przez nich również po wykonaniu danej czynności. O ile umowa Prostej Spółki Akcyjnej nie stanowi inaczej.

 

Podsumowanie

Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania przez Prostą Spółkę Akcyjną wymaga uchwały akcjonariuszy. Procedura ta ma kluczowe znaczenie dla interesów zarówno spółki, jak i jej akcjonariuszy. Zapewnia, że decyzja ta jest podejmowana w sposób transparentny i zgodny z wolą wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

UCHWAŁA NR …. z dnia …….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
…………………………………….
[firma spółki]

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę z tytułu zawarcia ……………………………………………..

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę z tytułu zawarcia ……………………………………………..w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr ……. .

§2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów stanowiących ……% kapitału zakładowego Spółki,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

…………………………………………..

Przewodniczący Zgromadzenia

…………………………………………..

Protokolant