Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego Prostej Spółki Akcyjnej spowoduje konieczność dokonania zmian w wielu aktach prawnych. Między innymi pewne modyfikacje będą musiały zostać wprowadzone do ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co się zmieni?

Czym jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest stosunkowo nową regulacją. Została wprowadzona do polskiego systemu prawnego za sprawą unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Miała na celu zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W akcie tym określono nowy, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, czyli posiadających obowiązek stosowania przepisów ustawy. W nim znaleźli się między innymi przedsiębiorcy. Teraz muszą dokumentować rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa i tak dalej. Niedopełnienie ustawowych obowiązków wiąże się z surowymi karami pieniężnymi. Nakłada je Generalny Inspektor w drodze decyzji. Może nałożyć nawet kwotę sięgającą 750 000 złotych.

Prosta Spółka Akcyjna w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wejście w życie konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej będzie zatem oznaczało, że dołączy ona do katalogu podmiotów, obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Beneficjentami rzeczywistymi są natomiast osoby fizyczne lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną albo osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana transakcja jest okazjonalna. Biorąc pod uwagę powyższe beneficjentem może być zatem na przykład osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej albo osoba, będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 procent ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej w definicji klienta

Zmodyfikowana zostanie również definicja klienta. Dodane zostanie bowiem stwierdzenie, że w odniesieniu do umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji, wpisanego do tego rejestru. Nie będzie zatem wątpliwości co do tego, kogo instytucje obowiązane powinny traktować jako klientów, w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Gdyby nie istniało takie sformułowanie, można byłoby przypisać tę rolę emitentowi akcji. To skutkowałoby natomiast brakiem kontroli nad transakcjami, realizowanymi przez akcjonariuszy, którzy nie są beneficjentami rzeczywistymi emitenta.

Prosta Spółka Akcyjna a nowe zadania notariuszy

Finalnie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostanie uzupełniona w obrębie katalogu instytucji obowiązanych o notariuszy. Oni bowiem, poprzez stworzenie Prostej Spółki Akcyjnej będą wykonywali szereg nowych czynności, związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Ma to zapewnić bezpieczeństwo finansowe i zapobiegać nadużyciom. Dla przypomnienia warto bowiem wspomnieć, że Prosta Spółka Akcyjna będzie obracała zdematerializowanymi akcjami.