28 lutego 2019

Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

sytuacja, w której utrudnione jest pociągnięcie Akcjonariusza Spółki do odpowiedzialności osobistej za jej zobowiązania tylko ze względu na fakt, że jest jej wspólnikiem. Oznacza to tyle, […]
28 lutego 2019

Prawo pierwokupu

w przypadku, kiedy jeden z akcjonariuszy zdecyduje się na sprzedaż swojego udziału osobie trzeciej, pozostałym przysługuje uprawnienie do wykupienia tych akcji na warunkach przedstawionych oblatowi w […]
28 lutego 2019

Rada Dyrektorów

organ który przy wyborze systemu monistycznego zarządzania Spółką posiada uprawnienia zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. W celu rozdzielenia uprawnień i przeciwdziałaniu konfliktom interesu członków tych […]
28 lutego 2019

Rada Nadzorcza

organ fakultatywny powoływany do życia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, który prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności nad pracami Zarządu. Powoływany przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania […]
28 lutego 2019

Test wypłacalności

forma zagwarantowania płynności finansowej Spółki, która polega na zakazie wypłaty na rzecz wspólników kwoty (w formie dywidendy), która nie pozwoliłaby na uiszczenie świadczeń, które Spółka powinna […]
28 lutego 2019

Umowa prostej spółki akcyjnej

najważniejszy akt prostej spółki akcyjnej, którego pierwotne brzmienie ustalają założyciele, a który wyznacza Spółce reguły zgodnie, z którymi postępować powinni jej uczestnicy. Mówi o kompetencjach poszczególnych […]
28 lutego 2019

Wkład

świadczenie, które wspólnik spełnia na rzecz Spółki w zamian za akcje. W przypadku prostej spółki akcyjnej mogą to być wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty) w tym […]
28 lutego 2019

Zarząd prostej spółki akcyjnej

organ  kluczowy, prowadzący bieżące sprawy Prostej Spółki Akcyjnej oraz reprezentujący ją „na zewnątrz”. Powoływany jest przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką, a jego członkowie mają szerokie […]
28 lutego 2019

Zgromadzenie Akcjonariuszy

najwyższy organ Prostej Spółki Akcyjnej. Uczestniczą w nim wszyscy Akcjonariusze Spółki. Podejmuje najważniejsze decyzje, ustala treść umowy spółki, często do dokonania niektórych czynności wymagana jest zgoda […]
gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę politykę prywatności.
Dowiedz się