Uncategorized

Prawo pierwokupu

w przypadku, kiedy jeden z akcjonariuszy zdecyduje się na sprzedaż swojego udziału osobie trzeciej, pozostałym przysługuje uprawnienie do wykupienia tych akcji na warunkach przedstawionych oblatowi w pierwszej kolejności. Pozostali akcjonariusze mogą zdecydować o zakupieniu tych…

Czytaj
Uncategorized

Rada Dyrektorów

organ który przy wyborze systemu monistycznego zarządzania Spółką posiada uprawnienia zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. W celu rozdzielenia uprawnień i przeciwdziałaniu konfliktom interesu członków tych organów – dyrektorów dzieli się na zarządczych i nadzorczych….

Czytaj
Uncategorized

Rada Nadzorcza

organ fakultatywny powoływany do życia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, który prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności nad pracami Zarządu. Powoływany przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką. Często dostaje uprawnienie do powoływania członków zarządu spółki….

Czytaj
Uncategorized

Test wypłacalności

forma zagwarantowania płynności finansowej Spółki, która polega na zakazie wypłaty na rzecz wspólników kwoty (w formie dywidendy), która nie pozwoliłaby na uiszczenie świadczeń, które Spółka powinna uiścić w terminie 6 miesięcy – konstrukcja przyjęta w…

Czytaj
Uncategorized

Umowa prostej spółki akcyjnej

najważniejszy akt prostej spółki akcyjnej, którego pierwotne brzmienie ustalają założyciele, a który wyznacza Spółce reguły zgodnie, z którymi postępować powinni jej uczestnicy. Mówi o kompetencjach poszczególnych organów, firmie spółki, oraz innych kwestiach organizacyjnych. Jej zapisy…

Czytaj
Uncategorized

Wkład

świadczenie, które wspólnik spełnia na rzecz Spółki w zamian za akcje. W przypadku prostej spółki akcyjnej mogą to być wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty) w tym także świadczenie pracy, know- how, a nawet pomysł. Nie…

Czytaj
Uncategorized

Zarząd prostej spółki akcyjnej

organ  kluczowy, prowadzący bieżące sprawy Prostej Spółki Akcyjnej oraz reprezentujący ją „na zewnątrz”. Powoływany jest przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką, a jego członkowie mają szerokie uprawnienia, aby móc w należyty sposób wykonywać swoje obowiązki….

Czytaj
Uncategorized

Zgromadzenie Akcjonariuszy

najwyższy organ Prostej Spółki Akcyjnej. Uczestniczą w nim wszyscy Akcjonariusze Spółki. Podejmuje najważniejsze decyzje, ustala treść umowy spółki, często do dokonania niektórych czynności wymagana jest zgoda tego organu. Jego posiedzenia mogą mieć charakter zgromadzenia zwyczajnego,…

Czytaj